RODO – unijne „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

22 Cze, 2018

RODO to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” uchwalonego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej i jego celem jest zwiększenie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Z dniem wejścia w życie RODO uchylona została dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych. Nadto, ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), uchyliła poprzednio obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 992 t.j.)

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13, a także 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak również w sprawie swobodnego przepływu takich danych, prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” z siedzibą w Chorzowie, ul. Karpacka 38, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 0000083614, NIP 627-19-86-507, REGON 001230720.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Komunalnik” wyłącznie w następującym celu:

  • realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., ostatnia zmiana z dnia 20.07.2017 r. (np. sprzedaży, wynajmowaniu lokali, przy przyjmowaniu w poczet członków),

  • wewnętrznych celów administracyjnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,

  • dowodowym bądź archiwalnym celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy władzy i administracji oraz podatkowe itp.) firmy współpracujące w zakresie rozliczania mediów (obecnie m.in. Ista, Metrona, Tauron, itp.), a także kontrahenci, z którymi Spółdzielnia zawiera umowy w ramach bieżącej działalności np. zgodnie z planem remontów.

Państwa dane osobowe w oparciu o wyrażoną zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę (w formie pisemnego oświadczenia) z wyjątkiem danych wymaganych dla osiągnięcia celów ustawowych bądź statutowych.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych można kontaktować się przez e-mail spoldzielnia@smkomunalnik.slask.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ”Komunalnik”, przysługują Państwu następujące prawa:

Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Zapewniamy, że Państwa dane są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, aby Państwa dane były w należyty sposób chronione i zabezpieczane.

Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatnoœci", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatnoœci Zgadzam się