Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

11 Maj, 2017

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia podzielonego na pięć części w dniach od 05.06.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

 5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego ( bilansu) za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe- bilans, rachunek zysku i strat oraz podział nadwyżki bilansowej.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd Spółdzielni.

 10. Rozpoznanie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia i wygaśnięcia

 11. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 13. Wybór członka Rady Nadzorczej.

 14. Dyskusja-w tym omówienie sposobu realizacji wniosków przyjętych na częściach Walnego Zgromadzenia w 2016 roku.

 15. Przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia.

 16. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe( bilans), projekty uchwał do wglądu i zapoznania się w siedzibie Zarządu Spółdzielni na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

W związku z tym, iż w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt o wyborze Członków Rady Nadzorczej, Kandydatów do Rady Nadzorczej, można zgłaszać w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia do biura Zarządu Spółdzielni. Zgłoszenie kandydata powinno spełniać warunki określone w § 68¹º Statutu Spółdzielni ze szczególnymuwzględnieniem danych dotyczących zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatnoœci", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatnoœci Zgadzam się